The Nagas

Hill Peoples of Northeast India

Project Introduction The Naga Database
  1. typescript - J.H. Hutton tour diary in the Naga Hills
    Bor Pitt Rivers Museum Archive, Oxford Tozatsimi (Tezatsimi) Phek (Phekrokejima) Nantaleik R. (Tizu R.) Tehepfemi (Tehepfema) Nahotomi (Nihatomi) Kutsokhunomi (Kushikunoma) Next 1935-02-21:.. (Tizu R.) Tehepfemi (Tehepfema) Nahotomi (Nihatomi) Kutsokhunomi (Kushikunoma) 1935-03-23:..
    Last modification on 02 Nov 2011 at 16:08:09