The Nagas

Hill Peoples of Northeast India

Project Introduction The Naga Database

manuscript - Christoph von Furer-Haimendorf notebook two

caption: genealogy of house nine
medium: notes
person: Dzeam-ang
ethnicgroup: Konyak
location: Wakching
date: 5.8.1936
production:
person: Furer-Haimendorf
date: 23.6.1936-6.1937
acquirer:
person: School of Oriental and African Studies Library, London
text: (195) Informant Dzeam-ang, about 9.
text:
____________________________LIEM-NIE
___________________________=Ngien-phung
________________________of_Wanching,_Ang_clan
________________________________|
____---------------------------------------------------------
___|___________________|____________________|______________|
_NAU-WANG_________Nio-long____________LONG-KEM_________Li-nyu
_(Angban,_24)__=SHEAK-WANG_(dead)___=Shona-ma__=PONG-SHEN_(dead)
_=Shui-ang______(Tanhai,_Ang_clan)__of_Metahu,___(Wanching,_Ben)
_(Yanahu_clan,__________|____________Balang.___________|
_The-pong)______________|_____________|________________|
___|_____________---------------______|_----------------------
___|_____________|_____________|______|_|__________|__________|
___|_________KAT-WANG_____NIENGWANG___|_TAKYONG_Piengna_LUNGSHIN
___|___________(dead)_________________|__(dead)
___|__________________________________|
___|_______--------------------------------------------------
___|_______|_______________|________________|_______________|
___|___LIEM-NIE_______DZEAM-ANG__________LO-KAM_________Nang-men
___|___=Nyin-ngam____of_Nia-wei-bu
___|__(of_Wanching,___(Ang-ban)_33
___|___Ang_clan)
___|_______|
___|___DZEAM-ANG
___|
_--------------------------------------------------------------
_|_______________________________|___________________________|
_Belong______________________Limiu______________________Nung-men
_=YONG-MET__________________=HEN-PHONG_________________=SHUNGNA
_(Yanahu,_Thephong)________(Metahu,_Balang)________________|
____|___________________________|__________________________|
____|______-------------------------------------------_____|
____|______|____________|______________|_____________|_____|
____|__SHUNGNA______YONGNA__________Mong-yo______BUN-DZAI__|
____|______________________________________________________|
_-----------------------------_______--------------------------
_|_____________|_____________|__________|___________|____________|
_Nia-wan____Chik-na_____META_______Nia-wan___YOPONG______Pieany-ma

_(196)____________________PHU-NIE
________________________=_Pheang-dzei
_______________________(of_Wanching)
_____________________________|
___------------------------------------------------------
___|_________________|_________________|________________|
_Shik-na_________Shongna__________Mong-nio_________Pong-chai
_=NIE-ANG________=LON-KEM_________=NGAM-ANG_______=NIANG-PONG
_(Nokhanok-phong,____________(Nokhanok-phong,____(The-phong
__Ang-ban)_____________________Ang-ban)___________Kok-nok-hu)
____|________________________(no_children)_____________|
__NAN-KHAM______________________------------------------------
________________________________|______________|_____________|
___________________________Pheng-na_______PHONG-SHIN___Sheang-li
text: _(197)_previous p. 189