The Nagas

Hill Peoples of Northeast India

Project Introduction The Naga Database

manuscript - Christoph von Furer-Haimendorf, Naga notebook five

caption: Chingtang morungs
medium: notes
ethnicgroup: Konyak
location: Chingtang (Chintang)
date: 29.3.1937
production:
person: Furer-Haimendorf
date: 25.8.1936-5.5.1937
refnum: School of Oriental and African Studies Library, London
seealso: cf. NB. 9, p. 10
text: (46) Chingtang 29/3/1937
text: Morungs:
text: Ouhui
___Man-ba_(Ang)
___Ang-nok-phong_(Ang)
___Duk-ang_(Ang)
___Dzing-ou-hu_(Ben)
___Dzu-hu_(Ben)
text: _Ang-nau
___Ang-bu-hu_(Ben)
___Shang-yen-hu_(Ben)
___Niak-mo-hu_(Ben)
___Ang-nok-hu_(Ben)
text: The girls of Ouhui: Ang-mei-nok-yo
text: The girls of Angnau: Ang-ban-nok-yo