The Nagas

Hill Peoples of Northeast India

Project Introduction The Naga Database
  1. Place name: Yimpang (Buragaon) map map: ...
    Barujam = Yimpang (Buragaon) Baru Jan = Yimpang (Buragaon) Barugaon = Yimpang (Buragaon) Yembang = Yimpang (Buragaon) Buragaon = Yimpang (Buragaon) Yimbang (Buragaon) = Yimpang (Buragaon) Place name:..jpg Lhota Barujam = Yimpang (Buragaon) Baru Jan = Yimpang (Buragaon) Barugaon = Yimpang (Buragaon)..
    Last modification on 02 Nov 2011 at 16:07:41